Politica de Confidențialitate

Politica de Cookie-uri

[politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal]

ECRO S.R.L., societate cu sediul social în România, București, Str. Precupeții Vechi nr. 6, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5244/1999, având cod de identificare fiscală RO 11827560 („Societatea”), în calitate de operator de date, vă comunicăm în cele ce urmează politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul acestui document este de a vă informa cu privire la practicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de a asigura o mai bună înțelegere în ceea ce privește datele pe care le colectăm, scopurile și temeiurile legale în baza cărora prelucrăm datele, termenele de păstrare și posibilele transferuri de date, precum și drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile prezentate în acest document.

Societatea respectă dispozițiile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR” sau „Regulamentul general privind protecția datelor”).

Tipurile de date cu caracter personal

În scopurile menționate mai jos în acest document, putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, funcție, numele societății din care faceți parte, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, data și locul nașterii, cod numeric personal, nr. și serie act de identitate, emitent sau alte informații privind actele de identitate, informații în legătură cu vizitele la sediul Societății, adrese IP și alte informații rezultate în urma accesării și utilizării de către dumneavoastră a site-ului web www.ecro.ro.

În situația în care colectăm și alte date cu caracter personal, acestea vor fi tratate în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Mai multe informații cu privire la colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați și utilizați site-ului web www.ecro.ro sunt prezentate aici.

În principal colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră atunci când:

 • Comunicați cu un reprezentant al Societății cu privire la produsele și serviciile Societății sau alte informații care v-ar putea interesa;
 • Solicitați Societății sau unui reprezentant al acesteia informații transmițând o cerere de informații, o reclamație sau o cerere de ofertă;
 • Dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați, negociază, încheie și/sau derulează un contract cu Societatea;
 • Accesați, utilizați sau interacționați cu site-ul web al Societății www.ecro.ro;
 • Vizitați, indiferent de scop, sediul Societății.

În anumite situații, putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la terțe părți, cum ar fi: angajatorii dumneavoastră, parteneri de afaceri, furnizori de informații, site-uri publice și autorități publice cu scopul de a ne respecta obligațiile legale.

Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

 Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastră cu privire la produsele și serviciile Societății sau alte informații de interes pentru dumneavoastră;
 • Comunicarea cu dumneavoastră privind cererile de informații specifice, reclamațiile sau cererile de ofertă adresate Societății sau unui reprezentant al acesteia;
 • Negocierea, încheierea și executarea unui contract încheiat de Societate cu dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați, indiferent de calitatea pe care o aveți în raport cu acest contract, respectiv de reprezentant legal, persoană de contact, responsabil de contract, persoană responsabilă cu execuția, etc. În funcție de calitatea pe care o dețineți, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate anterior încheierii unui contract și/sau pe parcursul derulării acestuia, în activități specifice, cum ar fi: activități de ofertare, contractare, comerciale, de execuție, comunicare,  facturare, etc.;
 • Respectarea obligațiilor legale și de conformare ale Societății;
 • Asigurarea funcționării și securității sediului Societății și a bunurilor acesteia, inclusiv a sistemelor IT și a site-ului web.

Prelucrările de date cu caracter personal sunt realizate în baza a cel puțin unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea încheierii și/sau executării unui contract cu dumneavoastră sau la care sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil;
 • Prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră.

În situațiile în care pentru prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal se impune conform prevederilor legale consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit, prelucrarea respectivelor date se va realiza doar în urma consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

Transferul datelor cu caracter personal

Societatea poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acest lucru este necesar în desfășurarea activității noastre, către următoarele terțe părți:

 • Societăți care furnizează Societății produse și servicii, care au calitatea de împuterniciți ai Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Societăți care furnizează Societății produse și servicii, care nu prelucrează datele cu caracter personal, dar care pot avea acces la acestea în scopul îndeplinirii obligațiilor sau în relațiile cu Societatea;
 • Autoritățile și instituțiile publice, auditorii și avocații, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea obligă Societatea să facă această dezvăluire.

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata relației cu dumneavoastră sau cu societatea pe care o reprezentați, precum și pe perioada soluționării eventualelor reclamații sau litigii judiciare în scopul realizării drepturilor Societății, dacă este cazul, și totodată pe perioadele de păstrare impuse de legislația aplicabilă.

La expirarea perioadelor de păstrare impuse de legislația aplicabilă vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem și/sau vom lua măsuri pentru anonimizarea datelor pentru a nu mai permite identificarea dumneavoastră în baza acestora, după caz, cu respectarea prevederilor legale.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat în raport cu riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în raport cu natura datelor cu caracter personal care trebuie protejate.

Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

Societatea va putea transfera date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale cu respectarea prevederilor GDPR.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în afara Spațiului Economic European („SEE”) către țări terțe care nu oferă un nivel de protecție adecvat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea se va asigura că orice transfer de date va avea la bază un set de Clauze Contractuale Standard sau orice alt mecanism cu garanții adecvate, în conformitate cu prevederile art. 44 – 49 din GDPR.

Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 1. Dreptul la informare– Art. 13 și 14 din GDPR. Persoanele vizate au dreptul să cunoască informații cu privire modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal care le privesc, precum: identitatea operatorului de date, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării și temeiurile legale, către cine vor fi datele dezvăluite ori transferate, drepturile persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate.
 2. Dreptul de acces la date– Art. 15 din GDPR. Persoanele vizate au dreptul să obțină din partea Societății o confirmare dacă Societatea prelucrează sau nu datele cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, să obțină accesul la datele respective și la alte informații utile.
 3. Dreptul la rectificarea datelor– Art. 16 din GDPR. Persoanele vizate au dreptul să obțină din partea Societății, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care le privesc.
 4. Dreptul la ștergerea datelor– Art. 17 din GDPR. Persoanele vizate au dreptul să obțină din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc, fără întârzieri nejustificate. Există și excepții de la această regulă, ca de exemplu Societatea ar putea refuza să dea curs unei cereri de ștergere a datelor cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare sau pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării– Art. 18 din GDPR. Acesta este un drept cu caracter temporar. Spre exemplu, între momentul în care Societatea decide să șteargă anumite date (nu mai sunt necesare datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, aveți dreptul să trimiteți către Societate o cerere prin care să vă opuneți ștergerii, motivând faptul că aveți nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, Societatea va bloca prelucrarea (ștergerea) lor pentru o anumită perioadă de timp.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – Art. 20 din GDPR. Persoanele vizate au dreptul să obțină și să reutilizeze datele cu caracter personal care le privesc în scopuri proprii, în cadrul diverselor servicii de prelucrare automată a datelor. Persoanele vizate au dreptul la mutarea, copierea sau transferul datelor lor cu caracter personal de la un mediu IT la altul.
 7. Dreptul la opoziție– Art. 21 din GDPR. Persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc, spre exemplu, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv realizarea de profiluri, sau când prelucrarea se realizează în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – Art. 22 din GDPR, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Societatea nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efecte juridice sau similare asupra persoanelor vizate. În momentul în care vom realiza astfel de profilări vom actualiza prezenta informare.
 9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, tel. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, în situația în care v-ați declarat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte pentru viitor, începând cu momentul retragerii.

Vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:

Perioada de răspuns: Societatea va încerca să răspundă la solicitarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal în termen de 30 de zile și va putea prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil ca Societatea să nu vă poată oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal datorită aplicării unor dispoziții legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Exercitarea drepturilor legale: Pentru a vă exercita drepturile legale în conformitate cu prevederile GDPR, vă rugăm să ne contactați în scris, folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact de mai jos.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Societatea își rezervă dreptul să modifice fără nicio notificare prealabilă politica sa de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și să actualizeze acest document.

Contact

Orice întrebare cu privire la politica Societății privind prelucrarea datelor cu caracter personal și prezentul document poate fi transmisă la adresa: Str. Precupeții Vechi nr. 6, Sector 2, 020685, București,  România sau pe fax la nr.: +4 021 211.49.94 sau la adresa de e-mail: dpo@ecro.ro, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Back to Top